Văn phòng mùa covid

Thời gian        Năm 2020
Địa điểm         Nam Định
Phong cách    Hiện đại
Chất liệu         Đa vật liệu